Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Mail dan uw vraag naar Jasper Burgers j.burgers@raivereniging.nl

ALK keuring

Hoe vaak moet een autolaadkraan worden gekeurd?

Op basis van het Warenwetbesluit Machines artikel 6d, moet elke autolaadkraan met een bedrijfslast die gelijk is aan of hoger dan 2 ton, tenminste eenmaal per 12 maanden worden gekeurd door een deskundige.

Op basis van de Warenwetregeling Machines artikel 2a, moet elke op een voertuig bevestigde autolaadkraan, die uitsluitend bestemd is of wordt gebruikt voor het laden en lossen van de laadbak van het voertuig of samenstel van voertuigen, ten minste eenmaal per 12 maanden worden gekeurd door een deskundige.

Indien een autolaadkraan, met een bedrijfslast van 2 ton of meer en met een bedrijfslastmoment van 10 tm of meer, voor hijswerkzaamheden wordt ingezet, dient deze volgens de zogenaamde 2-2-2 regeling gekeurd te worden. Hiervoor geldt het wettelijk vastgestelde schema W3-11 van de TCVT (stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport). Op basis van het Warenwetbesluit Machines artikel 6d, dient deze wettelijke TCVT keuring ten hoogste 24 maanden na ingebruikname en vervolgens elke 24 maanden te worden uitgevoerd door een door de wetgever aangewezen keuringsinstantie, de tussenliggende keuringen mogen door een deskundige (RAI keurmeester) worden uitgevoerd.

kraanboek

Welke gegevens moeten er minimaal in het kraanboek staan?

De wetgever heeft voorgeschreven dat de resultaten van de uitgevoerde keuring op adequate wijze moet worden opgenomen in het kraanboek (artikel 6f lid 1 van Warenwetbesluit Machines). Dit zijn de datum van de keuring, de keuringsomvang, het resultaat van de keuring (goed- of afkeur) en de eventuele tekortkomingen bij afkeur.

Wanneer is een kraanboek verplicht?

Het Warenbesluit Machines schrijft voor dat elke kraan moet zijn voorzien van een kraanboek (artikel 6f lid1) indien de maximale bedrijfslast 2 ton of meer is (artikel 6d lid 1). Het kraanboek moet altijd in de nabijheid van de kraan aanwezig zijn.

laden, lossen of hijsen

Waarom gelden er andere eisen voor autolaadkranen met hijsfunctie?

De geharmoniseerde norm EN12999 voor autolaadkranen maakt geen onderscheid tussen kranen voor laden/lossen van het eigen voertuig en hijsen. De TCVT (Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport) schaart de autolaadkraan met hijsfunctie onder de categorie mobiele kranen. Een voorbeeld hiervan is dat er een akoestisch signaal hoorbaar dient te zijn bij het in werking treden van de lastmomentbegrenzing. In Nederland zijn daarom voor de autolaadkranen met hijsfunctie aanvullende eisen opgesteld door de TCVT. Het grootste deel van deze aanvullende eisen komt voort uit de ontwerpnorm voor hijskranen (EN13000). Klik hier voor meer informatie van TCVT over het verschil tussen laden/lossen en hijsen.

Wanneer zijn de aanvullende eisen uit de TCVT certificering van toepassing?

De aanvullende eisen uit de TCVT gelden voor autolaadkranen met een bedrijfslast van 2 ton of meer en met een bedrijfslastmoment van minimaal 10 tonmeter en die worden gebruikt om te hijsen.

Deze kranen moeten 1x per 2 jaar worden gekeurd door een wettelijk aangewezen onafhankelijke keuringsinstantie als TÜV Nederland.

Wordt de kraan ook ingezet voor hijswerkzaamheden op een bouwplaats, dan moet de machinist beschikken over een TCVT persoonscertificaat van vakbekwaamheid ‘machinist autolaadkraan met hijsfunctie’. Dit TCVT certificaat is 5 jaar geldig. In de periode van 5 jaar moet de machinist zijn praktijkervaring bijhouden en 4 dagdelen scholing volgen. Is dat in orde dan krijgt de machinist automatisch een nieuw certificaat.

Wat is het verschil tussen laden/lossen en hijsen?

Het is in de praktijk niet altijd duidelijk vast te stellen of werkzaamheden vallen onder ‘laden/lossen’ of ‘hijsen’. In dit document wordt alles uitgelegd.